Disclaimer

Inhoudsopgave:

031 handel, gevestigd aan de Meidoornstraat 24 te Leeuwarden , is zowel juridisch als economisch eigenaar van dildo247.nl inclusief het voor dildo247.nl ontworpen logo en de huisstijl en met uitzondering van de content van andere eigenaren.

Ondanks de zorg en aandacht die permanent aan de ontwikkeling van dildo247.nl besteed wordt, is het mogelijk dat op onderdelen de informatie onvolledig en/of onjuist is. In het kader van die ontwikkelingen wordt dildo247.nl regelmatig aangevuld, gewijzigd en verbeterd zonder voorafgaande kennisgeving.

Het is de gebruiker niet toegestaan de auteursrechtelijk / privacy beschermde onderdelen in/op dildo247.nl openbaar te maken of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van 031handel. Het is de gebruiker alleen toegestaan dildo247.nl voor eigen gebruik te raadplegen.

Niets uit deze artikelen mag worden verveelvoudigd – met uitzondering van de uitvoermogelijkheden voor eigen gebruik binnen de Site –, opgeslagen in een gegevensbestand gewijzigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 031 handel.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

031 handel sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van dildo247.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om erotiekkleding.nl of onderdelen daarvan te kunnen raadplegen.

031 handelis evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van dildo247.nl is verkregen.